Pasūtīt zvanu

Lietošanas noteikumi

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “IT Camp”, reģistrācijas Nr. 40103908693, juridiskā adrese: Kaivas iela 50, k-2, dz. 24, Rīga, LV- 1021  (turpmāk Uzņēmums), un fizisko vai juridiska personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā www.itcamp.lv (turpmāk – e-veikals).

1. Līguma priekšmets

Tiešsaitеs pirkums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību.Pircējs var iegādāties uzņemuma produktus un pakalpojumus atbilstoši mājas lapā norādītajiem izcenojumiem un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

2. Pakalpojumu piegādes un atgriešanas kārtība 

2.1 Tiešsaistē iegādāto pakalpojumu faktiskā piegādes kartība, termiņš un individuāli nosacījumi tiek saskaņoti ar Klientu individuāli, pēc veiktā tiešsaistes maksājuma. Pēc tiešsaistes apmaksas veikšanas darījuma atcelšana vairs nav iespējama un Klienta samaksātā nauda netiek atgriezta, izņemot šajos noteikumos minētos gadījumos un LR likumdošanu.

2.2 Ja tiek konstatēta sistēmas kļūda, kā rezultātā uzņemums ir saņēmis lielāku samaksu par pakalpojumiem, nekā uz pirkuma veikšanas brīdi pienācās, Klients 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apmaksas veikšanas var vērsties ar rakstisku iesniegumu uz SIA “IT Camp” un, pēc apstākļu noskaidrošanas, nepareizi ieturētā naudas daļa tiks atgriezta Klientam. Ja vainojama cita tiešsaistes apmaksas procesā iesaistītā puse, piemēram, banka vai karšu apstrādes centrs, uzņemums, iespēju robežās, cenšas palīdzēt atgūt nekorekti iekasēto naudu un, ja no vainojamās puses tika saņemta nepareizi iekasētā naudas summa, SIA “IT Camp” to atgriež Klientam.

3. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu

Lai veiktu pasūtījumu uzņemuma mājas lapā:

Klienta pienākums ir norādīt derīgu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis). Kļūdaini norādītās kontaktinformācijas gadījumā nepieciešams nekavējoties ziņot uz e-pastu info@itcamp.lv

Tāpat Pasūtījumus iespējams veikt:

 – zvanot darba dienās no 10:00 līdz 17:00 pa tālruni +371 26884088

Veicot pasūtījumu pa tālruni vai e-pastu, jānorāda:

 – preces nosaukumu;

 – preces cenu;

 – vārdu, uzvārdu / uzņēmuma nosaukumu;

 – pers. kodu / uzņ. reģ Nr. (arī PVN maksātāja Nr. un juridisko adresi);

 – kontakttālruni;

 – e-pastu.

Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 8:00 līdz 17:00. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā.

Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Uzņēmums sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

4. Pasūtījuma apmaksas noteikumi 

Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties:

– ar Visa, MasterCard un Maestro kredīta un debeta maksājuma kartēm, kā arī ar interneta bankas (AS “Swedbank”, AS “Citadele Banka”, AS “SEB Banka”) tiešsaistes norēķina iespējām, ja tāda tehniskā iespēja pieejama tiešsaistes maksājuma veikšanas brīdī. Citai personai izsniegtās maksājuma kartes vai kartes datu izmantošana tiešsastes norēķiniem Mājas lapā ir aizliegta.

– veicot pārskaitījumu;

pēc pieprasījuma, uz pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. 

Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu pēc naudas saņemšanas uzņēmuma norēķinu kontā.

Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt/nodot preci, ja pircējs nav veicis preci apmaksu.

Preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli (PVN).

5. Konfidencialitāte

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par pircēju trešajām pusēm bez pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis līgums.

6. Citi noteikumi

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai uzņēmums varētu pieņemt pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normativu aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījumu.

Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem.

Papildus precīzu informāciju pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00, rakstot uz info@itcamp.lv vai zvanot uz mājas lapā norādīto tālruni. 

7. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.  

8. Uzņēmuma rekvizīti

Nosaukums: SIA IT Camp

Reģistrācijas numurs: 40103908693

PVN reģistrācijas numurs: LV40103908693

Juridiskā adrese: Kaivas iela 45E, Rīga, LV-1021

Bankas: AS Swedbank

Konta numurs LV19HABA0551043005595

Bankas: AS Citadele Banka

Konta numurs LV21PARX0023168560001

Tālrunis:+371 26884088

× How can I help you?